Aanbieding WinterWinst

Nu in de wintermaanden november, december, januari en februari ook WinterWinstkorting op regiewerkzaamheden. Klik hier voor meer aanbiedingen.

kwast

van Rooy Groep schilderwerken gebouwen-service coördinatie


tel:073-6443363
fax:073-6443476
mail:info@vanrooygroep.nl

Informatiebijeenkomst

Wij bieden u de mogelijkheid om een informatiebijeenkomst bij te wonen. Hier vertellen wij alle mogelijkheden met betrekking tot het inschakelen van WinterWinst.

koffie

Voorwaarden


WinterWinst is van toepassing op:

  1. Binnenschilderwerk, behangwerk en hiermee aanverwante werkzaamheden in woningen en utiliteitsgebouwen.
  2. Schilderwerk in gesloten portieken, gesloten gemeenschappelijke trappenhuizen en bijhorende bergingen.
  3. Afgeschermd buitenschilderwerk aan gebouwen dat wordt uitgevoerd door het aanbrengen van afscherming.


Afscherming van de tot het buitenwerk behorende delen van een object die zich voor afscherming lenen, dient zo te geschieden dat de invloed van het weer op de werkzaamheden wordt gereduceerd en een acceptabele werksituatie wordt gecreëerd. Dit is bijv. mogelijk door een juiste toepassing van gaas of folie.
De afscherming dient zodanig te kunnen worden bevestigd dat er geen gevaar kan ontstaan, geen hinder wordt veroorzaakt en geen onnodige risico's moeten worden genomen.

Als ondanks de afscherming het risico bestaat dat de werkbare temperatuur te laag is, de windkracht en/of het relatieve vochtigheidsgehalte te hoog is en het werk hierdoor niet kan worden uitgevoerd, dan vermindert dit procentueel de WinterWinst-korting. Zulks ter beoordeling van de projectleider(s) van het schildersbedrijf.

Uitsluitingen voor WinterWinst:

  1. beglazingswerkzaamheden
  2. projecten die buiten Nederlands grondgebied liggen.
  3. werkzaamheden die door van Rooy groep, na overleg met opdrachtgever, moeten worden
  4. uitbesteed aan derden (bijv. stukadoor, timmerwerkzaamheden).
  5. onwerkbare dagen door extreme weersomstandigheden.

Algemeen en hoogte WinterWinst:

WinterWinstkorting wordt verstrekt over opdrachten met een afgesproken aanneemsom, waarvan de opdrachtbevestiging, met daarin het geprognosticeerde WinterWinstbedrag, ondertekend door opdrachtgever is geretourneerd aan van Rooy groep.
Over opdrachten op basis van nacalculatie wordt geen WinterWinst verstrekt, tenzij de aanbieding van toepassing is (zie aanbieding).
De hoogte van het WinterWinstbedrag is afhankelijk van de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, de aard van de werkzaamheden en het soort gebouw. De WinterWinst wordt aan de hand van deze gegevens gedifferentieerd, te bepalen door de directie van het schildersbedrijf.


Planning:

WinterWinstkorting wordt niet verstrekt over opdrachten die worden uitgevoerd in de maanden mei tot en met september.

Als door de opdrachtgever de geplande werkzaamheden in de geplande winterperiode worden uitgesteld naar een periode met een lagere of geen WinterWinstmarge, wordt de WinterWinstkorting opnieuw berekend.
Als door van Rooy groep de geplande werkzaamheden bij opdrachtgever in een geplande winterperiode na overleg met de opdrachtgever worden verschoven, blijft de oorspronkelijk berekende WinterWinstkorting wel van toepassing.

De weken 51, 52, 1 en 2 van elk jaar worden als wintersluitingsweken bij het schildersbedrijf gekozen. Deze sluiting is tot stand gekomen in de CAO en/of met het personeel van het schildersbedrijf.
WinterWinst in deze weken in overleg met van Rooy groep.


Betaling

Bij eventuele fakturering van termijnbedragen (langlopende projecten) wordt de WinterWinstkorting in mindering gebracht op de laatste termijn, mits voorgaande termijnen zijn betaald.

Indien de opdrachtgever de werkzaamheden in opdracht van een derde laat uitvoeren (bijv. aannemers, makelaars, architekten, beheerders die namens klant opdracht geven) komt de WinterWinst ten goede van de klant, en niet van de tussenpersoon die de opdracht geeft, tenzij opdrachtgever en klant aantoonbaar onderling anders zijn overeengekomen.


Verdere bepalingen:

Een werkdag is maximaal 9 manuren arbeid per dag, gedurende 5 werkdagen per week.